Please add Image or Slider Widget in Appearance Widgets Page Banner.
If you would like to use different Widgets on each page, we reccommend Widget Context Plugin.

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (Human Resources Officer) Location: BKK

หน้าที่หลัก

 • ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมกาหนดแผนอัตรากำลังพลประจำปี และจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอขอรับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้บริหาร รวมถึงการจัดทำข้อมูลอัตรากำลังพลให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน
 • รับผิดชอบงานด้านรสรรหาพนักงาน ได้แก่ เปิดรับสมัครพนักงานตามช่องทางต่างๆ เพื่อสรรหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติให้ตรงตามความต้องการของตำแหน่ง จัดการแหล่งข้อมูลของผู้สมัครให้เป็นปัจจุบัน รวมไปถึงการจัดสัมภาษณ์ เข้าร่วมสัมภาษณ์ แจ้งผลการสัมภาษณ์ และส่งตรวจร่างกายก่อนเข้าทำงาน
 • ดำเนินการตามระเบียบการปฏิบัติงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้านการทรัพยากรบุคคล
 • ดำเนินการฝึกอบรม การพัฒนา และการจัดการการเรียนรู้
 • ดำเนินการยื่นขอรับรองหลักสูตรตาม พ.ร.บ ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารงานบุคคล / สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานทรัพยากรบุคคล หรือที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีผลคะแนนสอบ TOEIC 550 คะแนน
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Excel, Word, Power Point
 • มีความกระตือรือร้น พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
 • มีความละเอียด รอบคอบ ขยัน อดทน
 • มีทัศนคติเชิงบวก และสามารถทำงานในสภาวะกดดันได้