Please add Image or Slider Widget in Appearance Widgets Page Banner.
If you would like to use different Widgets on each page, we reccommend Widget Context Plugin.

Join Us

ร่วมสร้างอนาคตของคุณไปพร้อมกับเรา
มาเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่มีความสุขและทรงพลัง

เรามุ่งเน้นสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ดังนี้

Available Positions

เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (Senior Compliance Accounting Officer) Location: BKK Bangkok

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บัญชี
 • ประสบการณ์ อย่างน้อย 5 ปี ในด้านบัญชีต้นทุน บัญชีทั่วไป และด้านภาษีในกิจการประเภทอุตสาหกรรม สามารถปิดงบการเงินและยื่นภาษีได้ถูกต้อง
 • มี CPD License
 • มีความละเอียดรอบคอบ

ทักษะและความสามารถอื่นๆ

 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Excel, Word, Power Point และ ERP
 • มีทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีผลคะแนนสอบ TOEIC 650 คะแนน
 • มีความละเอียด รอบคอบ ขยัน อดทน
 • มีทัศนคติเชิงบวก และสามารถทำงานในสภาวะกดดันได้

หน้าที่หลัก

 • รับผิดชอบนโยบายบัญชี นโยบายการเก็บเอกสารหลักฐานทางบัญชีและภาษี
 • รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านบัญชี ภาษี ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายให้ถูกต้องและทันเวลา
 • รับผิดชอบการทำรายงาน และการให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น
 • ดูแลและรับผิดชอบการยื่นภาษีทุกชนิดภายใต้การกำกับดูแลของส่วนบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา
 • รับผิดชอบการจัดทำงบการเงินบริษัทให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา ตามหลักการบัญชีและภาษี
 • ดูแลและควบคุมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การรับ-จ่ายเงินของบริษัทได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
 • รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย
สมัครเลย

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (Human Resources Officer) Location: BKK Bangkok

หน้าที่หลัก

 • ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมกาหนดแผนอัตรากำลังพลประจำปี และจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอขอรับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้บริหาร รวมถึงการจัดทำข้อมูลอัตรากำลังพลให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน
 • รับผิดชอบงานด้านรสรรหาพนักงาน ได้แก่ เปิดรับสมัครพนักงานตามช่องทางต่างๆ เพื่อสรรหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติให้ตรงตามความต้องการของตำแหน่ง จัดการแหล่งข้อมูลของผู้สมัครให้เป็นปัจจุบัน รวมไปถึงการจัดสัมภาษณ์ เข้าร่วมสัมภาษณ์ แจ้งผลการสัมภาษณ์ และส่งตรวจร่างกายก่อนเข้าทำงาน
 • ดำเนินการตามระเบียบการปฏิบัติงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร จัดเตรียมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลด้านการทรัพยากรบุคคล
 • ดำเนินการฝึกอบรม การพัฒนา และการจัดการการเรียนรู้
 • ดำเนินการยื่นขอรับรองหลักสูตรตาม พ.ร.บ ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารงานบุคคล / สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานทรัพยากรบุคคล หรือที่เกี่ยวข้อง 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีผลคะแนนสอบ TOEIC 550 คะแนน
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Excel, Word, Power Point
 • มีความกระตือรือร้น พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
 • มีความละเอียด รอบคอบ ขยัน อดทน
 • มีทัศนคติเชิงบวก และสามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
สมัครเลย

วิศวกรการผลิต Polymerization (Production Polymerization Engineer) Rayong

Responsibility

 • รับผิดชอบในการร่วมประสานให้ความช่วยเหลือ และให้คำแนะนำปัญหาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต SSBR เพื่อให้กระบวนการผลิตดำเนินไปอย่างราบรื่น
 • ติดตามประสานงานในด้านของ Project
 • รับผิดชอบในการร่วมตรวจสอบแก้ไข เอกสารควบคุมคุณภาพ ประเมินงานทางด้านความปลอดภัย รวมถึงการปฎิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงาน
 • ปรับปรุงกระบวนการผลิต ดูแลต้นทุนการผลิต และสอบสวนหาสาเหตุเมื่อพบปัญหาการผลิต

Qualification

 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมเคมี / ปิโตรเคมี / โพลิเมอร์
 • มีประสบการณ์ในการทำงานปิโตรเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 0-3 ปี
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Excel, Word, Power Point และ Project
 • มีทักษะทางด้าน ISO / PSM System (If any)
 • มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • มีผลคะแนนสอบ TOEIC 550 คะแนน
 • มีทัศนคติเชิงบวก และสามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
 • มีความละเอียด รอบคอบ ขยัน อดทน
สมัครเลย