Please add Image or Slider Widget in Appearance Widgets Page Banner.
If you would like to use different Widgets on each page, we reccommend Widget Context Plugin.

หลักการปฏิบัติของเรา

หลักการปฏิบัติของเรา

เราร่วมแรงร่วมใจ

ทำทุกวันให้เป็นวันที่ปลอดภัยมากขึ้นสำหรับทุกๆคน

หลักบริหารความปลอดภัย

  1. เราสามารถป้องกันความเสี่ยงในทุกกระบวนการทำงาน และการบาดเจ็บ / อุบัติเหตุ มิให้เกิดขึ้นได้            
  2. ผู้บริหารให้คำมั่น และมีความรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัย
  3. มาตรฐานความปลอดภัยไม่สามารถต่อรองได้การตรวจความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ต้องทำ                          
  4. การตรวจความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ต้องทำ    
  5. การมีส่วนร่วม และความมีวินัยของทุกคนเป็นสิ่งสำคัญ                              
  6. การอบรมให้ทำงานอย่างปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ        
  7. การทำงานอย่างปลอดภัยถือเป็นเงื่อนไขของสภาพการจ้างงาน
  8. ทุก ๆ คนในพื้นที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
  9. เราจะรณรงค์เรื่องความปลอดภัยนอกเวลางาน        
  10. ปัญหาข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยที่ตรวจพบต้องได้รับการแก้ไขทันที.